ANBI

Stichting National Gallery Color House is een culturele instelling en is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat we zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Giften door particulieren aan onze stichting mogen voor de inkomstenbelasting met 25% worden verhoogd, welke verhoging kan oplopen tot € 1.250 per jaar. Voor ondernemingen kan de verhoging zelfs oplopen tot € 2.500 per jaar. Deze verhoging geldt zowel voor periodieke als gewone giften.

Deze regeling ten volle worden benut. Het bestuur wil u dan ook aanmoedigen om van deze stimulerende fiscale regeling ruimhartig gebruik te maken en onze stichting van extra middelen te voorzien ten behoud van het specifieke erfgoed. Het bestuur van de stichting kan u hierin adviseren. Tevens kan ingaande 2014 kosteloos gebruik worden gemaakt van de formulieren “Overeenkomst Periodieke gift in geld” en “Betalingsvolmacht Periodieke gift in natura”, welke formulieren hier van de site van de Belastingdienst kunnen worden gedownload en worden ingevuld. Het Transactienummer (4) en de personalia namens de stichting (7) zullen door ons worden ingevuld.

Indien schenking en/of in bruikleen geven van zeer waardevolle werken of objecten aan de stichting wordt overwogen kunt u hierover contact opnemen met ons. Het opstellen van een schenkings- en/of bruikleenovereenkomst voor het betreffende werk of object kan dan volledig voor u worden verzorgd.