Het Beleidsplan


INLEIDING 

National Gallery Color House is ontworpen naar het idee van Juane Hui Xue (*1962 in Kaifeng, China). Juane Xue woont en werkt inmiddels twintig jaar in Nederland en heeft een omvangrijk oeuvre gecreëerd. Een deel van haar kunstwerken geeft zij in bruikleen aan National Gallery Color House, zodat deze, als permanente collectie, gedeeld kunnen worden met een breed publiek nu en voor toekomstige generaties. 

Op 11 november 2018 is het museum geopend als ‘National Gallery The Netherlands’. Vanaf het eerste moment is het exposeren niet alleen gericht op het werk van Juane Xue maar ook op het werk van (levende) schilders die zich concentreren op enige vorm van realistische kunst. 

Na evaluatie van de exploitatie (tot april 2021) is vastgesteld dat een belangrijke ervaring van de bezoekers – naar hun zeggen – een bezoek was aan een bijzonder museum in een bijzonder gebouw in een bijzondere omgeving.  

De museumstichting werkt volgens het not-for-profit beginsel. Zij kan door overheden, sponsoren, cultuurfondsen en donateurs financieel ondersteund worden. In juli 2020 is officieel een stichting opgericht, waarvan de statuten in mei/april 2021 zijn herzien.  

Na de herziening van de Statuten wordt er verder gewerkt aan: 

 1. Vermelding in het museumregister volgens Museumnorm 2020 
 2. Het lidmaatschap van de Museumvereniging  
 3. De aansluiting bij de Stichting Museumkaart  
 4. De toekenning van de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
 5. De aansluiting bij de museale infrastructuur in Amersfoort 
 6. Een beroep op financiële ondersteuning en faciliteiten van exposities en overige activiteiten en toepassing van de zgn. Geefwet 
 7. Collectieregistratie via digitalisering, incl. fotografie van het kunstbezit en de administratie van de bruikleenovereenkomsten en overige gebruiksgegevens. 

Het museum onderschrijft de Ethische Code voor Musea als richtlijn voor museaal handelen t.a.v. bedrijfsvoering, rechtmatigheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, collectievorming, onderzoek en presentatie. 

MISSIE EN VISIE  

National Gallery Color House (in het vervolg museum) wordt geprofileerd als een museum voor alle vormen van realistische kunst van (levende) kunstenaars.  

Missie 

De missie van het museum is om zoveel mogelijk bekendheid en erkenning te verwerven als een instelling die zijn eigen plaats heeft veroverd te midden van andere musea in Nederland voor realistische hedendaagse kunst.  

Visie 

Het museum neemt een eigen plaats in te midden van andere musea voor realistische hedendaagse kunst in Nederland. Een bijzondere rol wil het museum spelen in het zuidoostelijk stadsdeel van Amersfoort en Leusden (Regio Eemland). Het museum maakt deel uit van het nieuw aangelegde Beekdalpark waar recent ook andere publieke culturele voorzieningen zijn ingericht. Binnen deze nieuwe gebiedsontwikkeling wil het museum een ankerpunt zijn voor bezoekers uit de regio en daarbuiten. 

Het museum staat ten dienste van de samenleving en vertelt verhalen aan bezoekers aan de hand van de vaste collectie. Om dit over de periode 2021-2025 te kunnen doen, stelt het museum dit beleidsplan op. Het beleidsplan functioneert als leidraad voor de realisatie van de missie en de doelstelling.  

Dit plan geeft inzicht in de museale doelstelling, hoe die doelstelling bereikt zal worden en geeft de planning aan voor realisatie en continuïteit ervan.  

De meerjarenbegroting biedt een financiële vertaling van de beleidsdoelen over de boekjaren 2021-2025. Grote afwijkingen tussen begroting en resultaat worden apart  toegelicht. In geval van een exploitatietekort wordt per jaar toegelicht hoe dit opgevangen zal worden. 

DOELSTELLING EN TAAKSTELLING  

Doelstellingen 

In de statuten van april/mei 2021 staat onder artikel 2 het doel van de Stichting vermeld: 

 1. het kennismaken, ontdekken, bevorderen, steunen en/of ontwikkelen van activiteiten gericht op hoogwaardige realistische kunst. 
 2. het beheren van de verkregen en in langdurig bruikleen gegeven werken van kunstschilder mevrouw Hui (Juane) Xue voor toekomstige generaties en het blijvend onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek; 
 3. het beheren van hoogwaardige realistische kunst voor toekomstige generaties en een breed publiek te laten kennismaken met hoogwaardige realistische kunst; 
 4. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin des woords. 

Het museum streeft 4 kernwaarden na: 

1. Collectiewaarde
Door samenhang in thematiek en tijdsbeeld ontstaat een bevattelijk overzicht van Realisme in de hedendaagse kunst waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de diversiteit van techniektoepassingen 

2. Educatieve waarde
Door toonzetting en voorbeeldwerking wordt het Realisme in de kunst in een kunstkader geplaatst waarbij realiteit en illusie met elkaar verbonden worden. Elke kunstenaar heeft zijn/haar eigen zeggingskracht, beeldtaal en handschrift. Het leren lezen en beleven daarvan is uitgangspunt 

3. Economische waarde
In de ‘Collectie Nederland’ levert de thematische aandacht voor de vele vormen van realistische kunst talloze kansen voor museale programmering en publieke attractie 

4. Verbindende waarde
Het museum kan als een attractief ankerpunt een verbindende rol spelen tussen het cultuuraanbod in het zuidoostelijk stadsdeel (met name Beekdalpark), in Amersfoort, Regio Eemland en daarbuiten. 

Taakstelling 

Om deze doelen te bereiken is het in stand houden van het museum het statutaire voertuig waarbij wordt uitgegaan van de volgende taakstellingen: 

Financiële taakstelling 

 1. Status van “culturele ANBI” t.b.v. sponsoring en donateurs via de Geefwet 
 2. Lidmaatschap Stichting Museumkaart  
 3. Toekomstbestendige financiële basis in de vorm van een meerjarenbegroting  
 4. Het genereren van voldoende financiële middelen door: 
  1. entreegeld  
  2. verkoop van merchandise artikelen via de museumwinkel 
  3. giften van cultuurfondsen, donateurs (‘Vrienden’) en sponsors 
  4. verhuur 
  5. projectsubsidies en basale overheidsbijdragen. 

Organisatorische taakstelling 

 1. Het jaarlijks aantrekken van een goede kunstenaar of groep van kunstenaars en het aanleggen van een portfolio voor toekomstige exposities door deskresearch en atelierbezoek 
 2. Het organiseren van nationaal spraakmakende tentoonstellingen  
 3. Het opstellen van een marketing, PR & Informatieplan  
 4. Het samenstellen van een digitale documentaire catalogus van de vaste collectie 
 5. Samenwerking met de Amersfoortse en (inter)nationale museale voorzieningen en   verwante instellingen 
 6. Het onderhouden van een adequaat cultuurnetwerk o.m. door een actuele website 
 7. Het uitbouwen van een eigen publieksgroep.  

Taakstelling t.a.v.  de programmering 

Het museum organiseert jaarlijks een of meer spraakmakende tentoonstellingen van het werk van een (levende) realistische kunstenaar of kunstenaarsgroep. Daarnaast initieert het museum lezingen en het publiek debat. Voorts worden vriendschaps-exposities georganiseerd. Dit zijn kleine exposities om kunstenaars te stimuleren door hun kwalitatief hoogwaardig werk onder de aandacht van een groter publiek te brengen.  

BEDRIJFSVOERING  

De stichting sluit met Juane Xue, eigenares en exploitante van Heiligenbergerweg 171 te Amersfoort een gebruiksovereenkomst inzake de museumruimte tegen een forfaitair vastgestelde vergoeding voor feitelijk gemaakte kosten.  

Het stichtingsbestuur voorziet in een jaarlijkse begroting (gebaseerd op een jaarbeleidsplan), een jaarverslag en een financiële verantwoording met accountantsverklaring.  

De herziening van de Statuten heeft plaats in april/mei 2021. 

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Stichting National Gallery Color House. De periode van oprichting (november 2018) tot het moment van registratie ( xxx 2021) als museum wordt aangemerkt als 0-fase.  

ORGANISATIE 

De Stichting National Gallery Color House heeft een statutair bestuur dat verantwoordelijk is voor het voortbestaan, de strategische ontwikkeling en de financiële bedrijfsvoering van het museum. Het museum hanteert een in zijn website gepubliceerd statuut inzake rechtspositie, missie, doelstelling, beleidsvoering en het niet op winst gericht karakter.  

Het bestuur bestaat uit 5 personen. Er is een rooster van aftreden van 4 jaar met een verlenging van maximaal 4 jaar. Elk van de bestuursleden heeft een eigen account.  

Geen van hen heeft banden met andere instellingen die strijdig of verstrengeld (kunnen) zijn met belangen die samenhangen met hun bestuurslidmaatschap van de Stichting National Gallery Color House. 

Voorzitter (Fons Asselbergs):
 sponsering
 Tentoonstellingen

Secretaris (Henk van den Broek):
Secretariaat
Marketing en PR

Penningmeester (Edo Westra):
Financiële administratie
Museumexploitatie

Lid (Maria Noordman):
Educatie
P&O en Vrijwilligers

Lid (Pim van den Berg):
Automatisering
Website
Collectie

NB. Het bestuur kan zich van adviseurs bedienen. 

Bij de organisatie en de administratie van het museum wordt de Governance Code Cultuur als richtlijn gehanteerd. De coördinator vrijwilligersbeleid instrueert periodiek de vrijwilligers op dit punt. 

Het museum maakt wanneer nodig gebruik van een programmacommissie en een (gast)conservator.  

De leden van de programmacommissie en de (gast)conservator werken op basis van vrijwilligheid.  

De leden van de programmacommissie zien toe op het collectiebeleid. Het zijn onafhankelijke kunst- en museumprofessionals met een gespecialiseerde opleiding of met een gelijkwaardige deskundigheid, relevant voor het beheer en de activiteiten van een museum:  

 • Fons Asselbergs (voorzitter Stichting National Gallery Color House) 
 • Onno Maurer (op persoonlijke titel) 
 • Juane Xue (als professional) 

FINANCIËN  

Elk jaar wordt bij de vaststelling van de meerjarenbegroting gekeken naar het financieel toekomstperspectief met als inzet de continuïteit van het museum zeker te stellen. Er wordt telkenjare uitgegaan van een sluitende begroting. Daarom wordt een reservering opgenomen die onverwachte tegenvallers kan opvangen. 

De Stichting National Gallery Color House heeft bij de Belastingdienst de ‘culturele ANBI status’ aangevraagd. Dit beïnvloedt de geldstroom afkomstig van giften in relatie tot de ‘Geefwet’. In de statuten is vastgelegd dat bij ontbinding van de rechtspersoon een positief liquidatiesaldo besteed zal worden aan een ANBI-instelling met een soortgelijk doel.  

Als ANBI-instelling wordt elk jaar voor 1 juni het inhoudelijk en financieel verslag over het voorgaande boekjaar op de website van het museum gepubliceerd.  Alle inkomsten komen exclusief ten goede aan het museum en zijn museale doelen.  

Het inkomen van het Museum bestaat uit: 

 • Entreegelden 

Op basis van historische cijfers gaat het museum uit van 1500 bezoekers per jaar met een groei van 2% per kwartaal na 2021 op basis van een goed pr-beleid en toonaangevende tentoonstellingen.  

 • Winkelinkomsten  

Deze inkomsten bestaan uit de marges op boeken, kaarten en andere producten. 

 • Donateurs 

Meerjarige donateurscontracten zorgen voor een regelmatige inkomstenbron.  

 • Sponsors 

Kosten voor de opzet van tentoonstellingen en incidentele PR- en verzekeringskosten zijn typisch geschikt voor sponsoring door particuliere instanties (zowel personen als sympathiserende bedrijven). 

 • Project- en structurele subsidies 

Waar mogelijk zal het museum gebruik maken van landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies.  

De uitgaven van de stichting bestaan uit: 

 • De forfaitair vastgestelde gebruikskosten voor de museumruimte (energie, verwarming en andere vaste lasten) 
 • Vaste lasten zoals bankkosten  
 • Investeringen in expositiemateriaal 
 • IT-activiteiten, Hosting, incl. websitebeheer 
 • Jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Museumregister  
 • Museumtechnische ingrepen t.a.v. expositievoorwaarden zoals inrichting, licht,  klimaat en beveiliging 
 • PR en marketing 
 • Inkoop merchandise 
 • Lief-en-leed pot 
 • Koffie en thee/catering voor personeel 
 • Vrijwilligersbeleid  
 • Schoonmaakkosten  
 • Promotie van tentoonstellingen, zoals plaatsen advertentie, flyers, etc… 
 • Geoormerkte reservering en reservering ‘onvoorzien’. 

VERZEKERINGEN 

De Stichting National Gallery Color House is verantwoordelijk voor de vaste collectie. Het bestuur zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen om deze collectie, vertegenwoordigd in de vaste opstelling, in tentoonstellingen, in werk– en opslagruimten, en tijdens transport en bruikleen te beschermen tegen diefstal of beschadiging. Pas wanneer kunstwerken hun vaste verblijfplaats verlaten worden zij tegen adequate dekking verzekerd. 

Ten aanzien van alle andere zaken maken partijen zelf de afweging voor welke risico’s zij een verzekering zullen afsluiten. Van deze zaken wordt een lijst opgemaakt en in de (financiële) administratie opgenomen.  

Schade door derden aangebracht wordt verhaald op de WA van deze derden. 

De Stichting National Gallery Color House verzekert zich tegen juridische aansprakelijkheid. 

De Stichting National Gallery Color House is gehuisvest in het pand van de exploitant. De exploitant is verantwoordelijk voor een goede opstalverzekering.  

De gemeente Amersfoort betaalt de vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering voor organisaties die door haar erkend zijn. De stichting maakt daarvan gebruik. (https://www.indebuurt033.nl/vrijwilligers/

AUTOMATISERING 

Automatisering en digitalisering is een onmisbaar instrument bij de bedrijfsvoering van het museum met name t.b.v. museumregistratie, website en publieksbereik.  

Automatisering en digitalisering wordt gerealiseerd met hulp van een werkgroep van vrijwilligers.  

De volgende automatiseringsprojecten staan gepland in het meerjarenprogramma: 

 1. Het implementeren van een administratief systeem:  
  1. Het beheer van contactpersonen en bezoekers 
  2. Het voorraadbeheer 
 2. Een roostersysteem als instrument voor het vrijwilligersbeleid 
 3. Een toegankelijk digitaal collectiebeheerssysteem
 4. Het optimaliseren en uitbreiden van de website van het museum.   

VRIJWILLIGERSBELEID 

Gezien de financiële startpositie zal de Stichting National Gallery Color House in de eerste jaren geen personeel in dienst hebben en zal zij uitsluitend met vrijwilligers werken. Het vrijwilligersbeleid is een verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur en wordt aangestuurd door een vrijwillige, maar professionele coördinator. Het bestuur stelt zijn beleid inzake vrijwilligerswerk op schrift en publiceert dat via de website. De wet op het vrijwilligerswerk is van toepassing (Nota Vrijwilligersbeleid, bijlage B). 

Interne betrokkenheid 

Uiteraard wordt uitgegaan van basisprincipes die overal gelden, maar de betrokkenheid met het museum geeft aan deze groep medewerkers een eigen teamgeest. Naast de noodzaak van praktische instructies is vorming en voeding van deze teamgeest essentieel. 

Instructie 

De vrijwilligers worden zodanig geïnstrueerd dat zij zich permanent kunnen ontwikkelen in hun professionaliteit en tijdens hun museale activiteiten vertrouwd zijn met de Ethische Code voor Musea. Instructie en training is onderdeel van het meerjarenprogramma. 

Evaluatie 

De mening over de organisatie van vrijwilligers en overige direct betrokkenen is belangrijk. De ervaringen van deze mensen geven niet alleen informatie over ‘going concern’ maar ook over proces en output. Het is van belang ter verbetering en versterking van het werkproces om met de medewerkers de eigen werkzaamheden kritisch te belichten. Een planmatige interne evaluatie wordt jaarlijks hernieuwd en is onderdeel van het meerjarenprogramma.  

COLLECTIE 

Het bestuur publiceert het collectiebeleid via de website. De conservering van de vaste collectie is erop gericht om een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren en het tentoonstellen van voorwerpen zodat beschadiging of verval voorkomen wordt.  

Verwerving en verzamelbeleid 

De  vaste collectie bestaat vooralsnog uit 156 werken van Juane Xue. Daarnaast is het mogelijk om  uit tentoonstellingen realistische kunstwerken van (levende) kunstenaars door bruikleen of schenking op te nemen in de collectie. De samenstelling van de collectie wordt door de programmacommissie bij elke overdracht op kwaliteit en herkomst beoordeeld. De commissie bedient zich van criteria voor het verzamelbeleid. (Nota Collectieplan, bijlage C)  

De museumstichting heeft een permanente bruikleenovereenkomst met Juane Xue. (Bijlage A) 

Registratie, documentatie en onderzoek 

Het museum streeft ernaar om de collectie met relevante informatie zo optimaal mogelijk toegankelijk te maken. Het museum bevordert het delen van kennis, documentatie en collecties met andere musea. De standaardcollectieregistratie omvat tenminste een database van alle objecten met objectnummer, objectnaam, de verwervingsgegevens en standplaats. Bij de opstelling daarvan wordt de mate van achterstand bijgehouden en een tijdsplan opgesteld voor het opheffen van de achterstand. 

Een belangrijke activiteit gedurende de periode 2021-25 is het aanleggen van een dergelijke toegankelijke database van werken van Juane Xue. Deze vormt de basis voor toekomstig onderzoek naar de schilderkunst en de werkwijze van Juane Xue als onderdeel van een educatief project.  

Beheer, behoud  en veiligheid 

Een uitgekiende verlichting, de juiste klimaatbeheersing en een ordentelijk depot vergen voortdurend beheer en zo nodig passende maatregelen en is onderdeel van het meerjarenprogramma.  

Afstoting 

In de opstartfase van het museum wordt niet direct gedacht aan het afstoten van kunstwerken. Mocht het geval zich toch voordoen dan zal de stichting zich houden aan de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO 2016). 

PUBLIEK 

Het museum en zijn collecties zijn voor iedereen toegankelijk op vaste tijden. De toegankelijkheid voor mindervaliden krijgt bijzondere zorg. 

Algemeen 

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode om een inclusief cultuurklimaat te realiseren. Volgens deze code sluiten de programma’s en museale presentaties aan bij de samenstelling van de inwoners van gemeente en regio.  

De code gaat uit van basisstappen zoals het inzichtelijk maken welke identiteitseigen doelgroepen er qua publiek en vrijwilligers worden aangetrokken, afgezet tegen de gebruikelijke doelgroepen. 

Het publiek laat zich in de volgende doelgroepen onderscheiden: 

 1. Het doelgroepenonderzoek is vanaf november 2018 ingezet en wordt continu vanuit de praktijk geëvalueerd en bijgehouden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)  wordt hierbij in acht genomen. 
 2. Belangstellenden of bezoekers anderszins die de weg naar National Gallery Color House gevonden hebben. 
 3. Cultuurtoeristen die via de website van VVV Amersfoort kijken wat er in Amersfoort te doen is. Deze groep bezoekers heeft wellicht interesse in museale activiteiten of is nieuwsgierig naar vorm en kleur van ‘Color House’ en haar bijzondere locatie in het Beekdalpark.  

Voor een effectief publieksbereik is een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website voor het museum een must. De huidige website (http://www.nationalgallery.nl) wordt permanent geactualiseerd en de sociale media worden vaker ingezet. 

Eveneens is het belangrijk dat er continu goede informatie over het museum aanwezig is bij de VVV en er aansluiting is bij publieksacties van de samenwerkende musea in Amersfoort.  

Nagestreefd publieksbereik 

We streven ernaar om van de doelgroepen waarop wij ons richten 50% nieuwe bezoekers te bereiken en 50% herhaalbezoekers. In het afgelopen twee jaar waren er al redelijk veel bezoekers die het museum bij herhaling bezochten.  

We streven ernaar om 50% van de nieuwe bezoekers onder de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Ook deze groep staat open voor kunst en heeft belangstelling voor realistische stromingen in de kunst. 

De reeds opgebouwde contacten dienen verder uitgebouwd te worden. Publieksbegeleiding en educatie spelen een rol bij het aanboren van nieuwe publieksgroepen als onderdeel van een educatief project.  

Vooralsnog richten we ons daarbij op de volgende (nieuwe) doelgroepen: 

 • Geïnteresseerden van diverse achtergronden, die wonen in de buurt van het Beekdalpark en een wandeling door het park combineren met een museumbezoek 
 • Volwassen kenners en liefhebbers en buitenlandse toeristen en dagjesmensen, die ook andere musea bezoeken in Amersfoort  
 • Families met hun (klein)kinderen 
 • Mensen met een beperking 
 • Studenten van academies, architectuur of culturele studies 

(Bijlagen D Informatieplan en E Nota Publieksbegeleiding & Educatie). 

Publieksactiviteiten 

 •  Jaarlijkse tentoonstelling van het werk van een (levende) realistische kunstenaar(sgroep).   
 • Permanente presentatie van werken van Juane Xue, zowel als solotentoonstelling dan wel als deeltentoonstelling. 
 • Kleine thematische exposities, vriendschapsexposities.  
 • Lezingen of workshops over schildertechnieken of de beoordeling van schilderijen. 

Marketing en public relations 

Het Museum heeft naamsbekendheid nodig, zodat sponsoring kansrijk wordt. Dit onderwerp zal reeds in het eerste jaar de nodige aandacht krijgen. 

Ondanks het feit dat National Gallery Color House meer dan twee jaar bestaat, is het museum als culturele instelling een nog steeds onbekende factor in de wereld van Nederlandse museumbezoekers. Het Coronatijdperk dat half maart 2020 begon heeft dit aspect danig in de hand gewerkt. 

Voor de tentoonstelling van het werk van Claudie Poinsard is er voor het eerst een advertentie geplaatst in de Kunstkrant.  

Uit korte gesprekken met bezoekers is gebleken dat zij vaak op basis van deze advertentie de weg naar National Gallery Color House hebben gevonden. Zij zijn zonder uitzondering verrast door de ruimtelijke presentatie, de specifieke tentoonstelling en het werk van Juane Xue, als door de vorm en kleur van het gebouw. 

Door gastvrijheid (gratis koffie en thee) en het bieden van een ontspannen sfeer en een groene omgeving is er een goede relatie met de bezoekers ontstaan. Bezoekers komen regelmatig met vrienden terug. Mond tot mond reclame werkt goed. Blijkbaar voelen veel bezoekers zich thuis bij National Gallery Color House. 

Met het plaatsen van (herhaal)advertenties is nog geen ervaring opgedaan waardoor niet bekend is welk concreet rendement op publieksbereik wordt gehaald. Hierbij komt dat het plaatsen van advertenties een flinke aanslag op het marketingbudget vergt. 

(Nota’s Marketing, PR & Informatie en Publieksbegeleiding & Educatie, bijlage D en E) 

REALISATIE 

0-Fase (2020- 2021) 

 • Samenstelling stichtingsbestuur  
 • Vaststellen beleidsplan 2021-2025 
 • Aanvraag status van culturele ANBI  
 • Opstellen vrijwilligersbeleid en aantrekken vrijwilligerscoördinator 
 • Opstellen van een marketing en PR & Informatieplan 
 • Opstellen van een Collectieplan en een Collectieregister  
 • Het werken aan de voorwaarden t.b.v. de museumregistratie en de deelname aan de Stichting Museumkaart 
 • Uitwerking van de organisatiestructuur  
 • Het vastleggen van het Jaarverslag en financiële verantwoording 2019-2020 
 • Vaststellen meerjarenbegroting en een jaarprogramma 
 • Fondsenwervingsplan 
 • Planning tentoonstelling 2022 
 • Aanpassen Website 

Jaar 1 (2022) 

 • Het selecteren van realistische kunstenaars en kunstenaarsgroepen en het aanleggen van een portfolio voor toekomstige exposities 
 • Het activeren van een programmacommissie voor een tentoonstellingsplan 
 • Werving en inwerken vrijwilligers en vertrouwd maken met de Ethische Code voor Musea 
 • Het aanboren van nieuwe publieksgroepen 
 • Het oprichten van een Stichting Vrienden van Color House 
 • De vorming van een veilig depot met een periodiek inspectieplan 
 • Het professionaliseren van een toegankelijke database van het museumbezit 
 • Ontwikkelen Educatieprogramma 
 • Het vastleggen van het Jaarverslag en financiële verantwoording 2021 
 • Vaststellen meerjarenbegroting en een jaarprogramma 2022 

Jaar 2 (2023) 

 • Onderzoek naar achtergrond van het werk en de werkwijze van Juane Xue als onderdeel van een educatief project inclusief haar werk, gemaakt in China  
 • Het selecteren van realistische kunstenaars en kunstenaarsgroepen en het aanleggen van een portfolio voor toekomstige exposities 
 • Evaluatie vrijwilligersbeleid, marketing, pr en educatie 
 • Speciale aandacht voor de relatie met Vrienden van Color House 
 • Het actualiseren van de professionele basisregistratie van het museumbezit 
 • Het vastleggen van het Jaarverslag en financiële verantwoording 2022 
 • Vaststellen meerjarenbegroting en een jaarprogramma 2023 
 • Vrijwilligers begeleiden, vaardigheden trainen en vertrouwd maken met de Ethische Code voor Musea  

Jaar 3 (2024) 

 • onderzoek naar achtergrond van het werk en de werkwijze van Juane Xue als onderdeel van een educatief project inclusief haar werk, gemaakt in China 
 • Het actualiseren van de professionele basisregistratie van het museumbezit 
 • Het vastleggen van het Jaarverslag en financiële verantwoording 2023 
 • Vaststellen meerjarenbegroting en een jaarprogramma 2024 
 • Vrijwilligers begeleiden, vaardigheden trainen en vertrouwd maken met de Ethische Code voor Musea 
 • Evaluatie op aspecten van veiligheid  
 • Het opstellen van een Collectiehulpverleningsplan (CHV)  

Jaar 4 (2025) 

 • onderzoek naar achtergrond van het werk en de werkwijze van Juane Xue als onderdeel van een educatief project inclusief haar werk, gemaakt in China  
 • Het actualiseren van de database van het museumbezit 
 • Het vastleggen van het Jaarverslag en financiële verantwoording 2023 
 • Vaststellen meerjarenbegroting en een jaarprogramma 2024 
 • Vrijwilligers begeleiden, vaardigheden trainen en vertrouwd maken met de Ethische Code voor Musea 
 • Evaluatie van het aspect Communicatie en PR & Informatie 
 • Speciale aandacht voor de relatie met Vrienden van Color House 

SAMENVATTING VAN ACTIES 

Algemeen 

Stichting National Gallery Color House spant zich in om met een uniek museum het Amersfoortse cultuuraanbod te verrijken. 

Door de beschikbaarstelling van een vaste permanent in bruikleen gegeven collectie van werken van Juane Xue en haar langdurige medewerking aan de stichting wordt een basis gelegd voor een mooi museum in een uniek gebouw. 

Resumé van actiepunten voor de periode 2021-2025 

Transformatie naar een non-profit museum  

 1. Transformatie naar een non-profit museum 
 2. National Gallery Color House doelgericht profileren als een museum voor realistische kunst 
 3. Het aanvragen van de status van culturele ANBI 

Registratie als museum 

 • Lidmaatschap Stichting Museumkaart  
 • Bruikleenovereenkomst m.b.t. de permanente collectie met Juane Xue 
 • Het sluiten van een gebruiksovereenkomst inzake de museumruimte 
 • Onderscheid tussen de schenking en bruikleen aan het Museum en de eigen collectie van Juane Xue 

Bedrijfsvoering  

 • Het opstellen van een meerjarenbegroting 2021-2025 
 • Het opstellen van een gefaseerd meerjarig actieplan 
 • Jaarlijkse evaluatie toezicht op de exploitatie van het museum 
 • Een statuut voor de coördinator van de vrijwilligers 
 • Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering via de gemeente 
 • Het actualiseren van een automatiseringsplan (betaling/website/contacten) 
 • Het registreren van de klimaatbeheersing 

Museaal beleid  

 1. Het werven van vrijwilligers, incl. van een coördinator en een (gast)conservator  
 2. Het opstellen van een meerjarig expositieprogramma 
 3. Het aanleggen van een algemeen toegankelijke digitale catalogus van werken van Juane Xue  
 4. Het actualiseren van de website met links naar andere culturele sectoren en instellingen 
 5. Permanent doelgroepenonderzoek en uitwerking ervaringsgegevens 

SWOT-ONDERZOEK 

Welke specifieke trends zijn relevant voor het museum. Welke impact heeft een trend op de doelgroep van het museum: 

 • Demografie van Amersfoort en Leusden: vergrijzing, percentage jonge gezinnen, migratie, opleidingsniveau. 
 • Economie van Amersfoort: werkgelegenheid, welvaart/koopkracht, de verhouding werk/vrije tijd, IT/advies, sponsorcultuur. 
 • Aanbod van culturele voorzieningen: belang vanuit toerisme en city management, Amersfoort Erfgoedstad, lokale en regionale pers, social media 
 • Verbinding met museale infrastructuur in Amersfoort. 

SWOT: Sterke en zwakke kanten van het museum.  

Dat vraagt om interpretatie van via deskresearch en brainstorming over verzamelde gegevens. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen worden in kaart gebracht rekening houdend met onduidelijkheden ten gevolge van subjectieve beoordeling. Daarom is een nadere motivatie en zijn geobjectiveerde data belangrijk. Doel is om verbeteropties op te sporen.  

Sterktes en zwaktes krijgen betekenis door ze te koppelen aan de missie en aan kansen en bedreigingen. Welke kansen heeft het museum om te groeien, te worden versterkt en verbeterd? Kansen ontstaan door (externe) ontwikkelingen waarop het museum proactief kan inspelen; het gaat dan om zaken die je nog kunt veranderen.  

Welke bedreigingen doen zich voor die het versterken van het museum kunnen bemoeilijken? Het betreft dan zaken die het museum zelf niet in de hand heeft.  

NB. Het blijkt ter nadere beoordeling of een externe factor een kans is of een bedreiging.  

STERKTES ALS OPTIE 

Welke samenwerking bestaat er met zusterorganisaties in stad en regio?  Via het netwerk. 

Welke projectmatige en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en welke vormen van expertise-uitwisseling bestaan er met andere culturele sectoren of instellingen? Is het museum gelinkt met hun netwerk? Daar moet nog aan gewerkt worden. 

Worden nieuwe methodieken ontwikkeld om een divers publiek te interesseren voor de museumperformance?  

Welke ervaring met kwalitatieve publieksgerichte initiatieven bestaat er en kan dat van betekenis zijn voor het museum? 

KANSEN ALS OPTIE 

Nabije kunstcollecties en erfgoedevenementen  

Vorming van vrijwilligers die actief willen zijn in de culturele sector 

Groeiend publiek voor de vrijetijdssector (senioren, gezinnen met kinderen, ook met diverse achtergrond) en groeiende interesse voor cultureel aanbod bij het grote publiek  

Subsidieregelingen voor cultureel initiatieven  

Bestaande inventarisatie- en automatiseringssystemen voor kunstcollecties 

Kunsteducatie: scholen in de regio en kindvriendelijke leerprogramma’s  

Wisseltentoonstellingen in musea en bezoekerscentra. 

ZWAKTES  

Inkomsten ter delging van instandhoudingskosten van het museum 

De verbinding met de culturele infrastructuur in Amersfoort moet nog worden opgebouwd  

Inventarisatie van de collectie moet nog worden opgezet 

Dekking voor de kosten van inventarisatie, infrastructuur en instandhouding moeten nog begroot 

Het zoeken naar vrijwillige professionals voor behoud en beheer van de collecties is niet bij voorbaat succesrijk: vrijwilligers vergrijzen. 

BEDREIGINGEN  

Een tekort aan vrijwilligers  

Vergrijzing van het vrijwilligerspotentieel 

Overvraging van vrijwilligers 

Tekort aan financiële middelen voor de culturele sector i.v.m. de Corona-crisis